Mājas lapa izveidota, lai apkopotu un izplatītu informāciju par priesteri, mocekli Vladislavu Litaunieku un Latvijas Romas katoļu draudzēm, un citām vietām, kurās notikušas vai notiks Svētās Mises, nodomā par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa uzsākšanu un visām tajā iesaistītajām personām.

Aicinām:
- lūgties par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu;
- lūgties par visiem, kuri strādājuši vai strādā pie šī procesa veicināšanas;
- pieteikt Sv. Misi arī savā draudzē, nodomā par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu un visām tajā iesaistītajām personām,
  un informēt mūs, lai informāciju par Sv. Mises norises vietām un laiku varam ievietot "lūgšanu ugunskuru" kartē;
- aicinām pievienoties mūsu komandai, ja jūti pamudinājumu īpašā veidā palīdzēt uzsākt priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikāciju.
Vladislava Litaunieka portrets

...

Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 7, 9-10; 13-14
"Tad es redzēju lielu pulku, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām stāvam troņa un Jēra priekšā, apģērbtus baltās drānās un palmām rokās, kas sauca, skaļā balsī sacīdami: "Slava mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!" Un viens no sentēviem jautādams sacīja man: "Kas ir tie, kas tērpti baltās drānās? Un no kurienes viņi nākuši? Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām un savas drānas mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs."

Lūgsimies.
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu mums dāvā priesterus pēc Savas Sirds līdzības, darot tos spējīgus uz upurgatavu mīlestību pēc Jēzus Kristus, Labā Gana, parauga. Tādas mīlestības piepildīts, priesteris Vladislavs Litaunieks, līdzdalībnieks Kristus ciešanās, ar visu savu dzīvi liecināja par Kristus mīlestības spēku naida un melu vidū, un palikdams uzticīgs Dieva priesteris, izcieta lielas mokas un mira mocekļa nāvē, kļūdams komunistiskā režīma upuris.
Uzticam viņa lūgšanām mūsu dzimteni un Latvijas Baznīcu. Lai priestera Vladislava Litaunieka dzīves liecība un moceklība nes bagātīgus augļus, dāvājot Latvijai garīgu atdzimšanu, svētus priesterus un kristīgo tautu dedzīgu ticībā. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.

Priesteri Vladislav, aizlūdz par mums!
Tēvs mūsu...
Esi sveicināta, Marija...
Gods lai ir Tēvam...

Priesteri un mocekli Vladislav, aizlūdz par mani! Ar savu dzīvi, ciešanām un nāvi tu tik ļoti līdzinājies pašam Kristum - izlūdz man no Dieva žēlastību, kuru lūdzu, ... (minēt savu lūgšanas nodomu), ja tas saskan ar Dieva gribu. Āmen.

Desmitajā dienā ieteicams piedalīties Svētajā Misē.

avots: Katolis.lv