Šajā mājas lapā tiek apkopota un izplatīta informācija par priesteri Vladislavu Litauniekulai mudinātu ticīgos iepazīt priesteri Vladislavu un lūgt Dieva žēlastības ar viņa aizbildniecību.

Pēc vairākiem ticīgo lūgumiem uzsākt beatifikācijas un priestera Litaunieka moceklības kanoniskās atzīšanas procesu, Rēzeknes-Aglonas diecēzes ordinārijs bīskaps Jānis Bulis ir nozīmējis Postulātoru (kanonizācijas lietas virzītāju) priesteri Jēkabu R. Doļu, kas veic sagatavošanas izpēti kanoniskā procēsa uzsākšanai.

Par saņemtām žēlastībām un lūgšanām uzklausītām piesaucot priestera Vladislava Litaunieka aizbildniecību lūdzam rakstīt Postulātoram (lūdzu atstājiet savu kontaktinformāciju):


Postulātors pr.Jēkabs Doļa
Baznīcas 54
Ludza LV-5701

vai arī uz e-pastu

[email protected]
Vladislava Litaunieka fotouzņēmums

...

Novenna lūdzot priestera Vladislava Litaunieka aizbildniecību

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas (Atkl 7, 9-10; 13-14)

"Tad es redzēju lielu pulku, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām stāvam troņa un Jēra priekšā, apģērbtus baltās drānās un palmām rokās, kas sauca, skaļā balsī sacīdami: "Slava mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!" Un viens no sentēviem jautādams sacīja man: "Kas ir tie, kas tērpti baltās drānās? Un no kurienes viņi nākuši? Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām un savas drānas mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs."

Lūgsimies.
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu mums dāvā priesterus pēc Savas Sirds līdzības, darot tos spējīgus uz upurgatavu mīlestību pēc Jēzus Kristus, Labā Gana, parauga. Tādas mīlestības piepildīts, priesteris Vladislavs Litaunieks, līdzdalībnieks Kristus ciešanās, ar visu savu dzīvi liecināja par Kristus mīlestības spēku naida un melu vidū, un palikdams uzticīgs Dieva priesteris, izcieta lielas mokas un mira mocekļa nāvē, kļūdams komunistiskā režīma upuris.
Uzticam viņa lūgšanām mūsu dzimteni un Latvijas Baznīcu. Lai priestera Vladislava Litaunieka dzīves liecība un moceklība nes bagātīgus augļus, dāvājot Latvijai garīgu atdzimšanu, svētus priesterus un kristīgo tautu dedzīgu ticībā. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.

Priesteri Vladislav, aizlūdz par mums!
Tēvs mūsu...
Esi sveicināta, Marija...
Gods lai ir Tēvam...

Priesteri un mocekli Vladislav, aizlūdz par mani! Ar savu dzīvi, ciešanām un nāvi tu tik ļoti līdzinājies pašam Kristum - izlūdz man no Dieva žēlastību, kuru lūdzu, ... (minēt savu lūgšanas nodomu), ja tas saskan ar Dieva gribu. Āmen.

Desmitajā dienā ieteicams piedalīties Svētajā Misē.

avots: Katolis.lv

Kas ir “žēlastību slava”? – atbild postulātors pr. Jēkabs Doļa

Viens no elementiem, kas ļauj novērtēt kāda mirušā svētuma un moceklības autentiskumu, ir ticīgo liecības par žēlastībām saņemtām privātā lūgšanā piesaucot šī mirušā aizbildniecību pie Dieva.

Latīniski to sauc par “fama signorum” jeb “zīmju slavu”: "zīmes" ir žēlastības, saņemtas piesaucot pr.Vladislava aizbildnību, savukārt, "slava" ir cilvēku liecības un pārliecības par viņa aizbildniecību pie Dieva.

Ja kāds ir pārliecināts par kāda mirušā ticīgā svētumu, privātā lūgšanā ar šī mirušā aizbildniecību viņš var lūgt nepieciešamas žēlastības un, ja tās ir saņemtas, tas kalpo kā šī ticīgā pārliecības par mirušā svētumu apstiprinājums.

Pašreiz tie vāktas liecības par saņemtām žēlastībām, lai pārliecinātos, ka ticīgie savā personīgajā lūgšanā piesauc priestera Vladislava aizbildniecību un apgalvo, ka ir uzklausīti. 

Tātad, tiek apkopotas liecības ne vien par brīnumiem pretēji dabas likumiem, bet arī par garīgā un laicīgā rakstura žēlastībām, kuru saņemšana tiek piedēvēta Priestera Vladislava aizbildniecībai.

Pašreiz Postulātors apkopo to liecības, kas apgalvo, ka ir saņēmuši dažādas žēlastības ar Priestera Vladislava aizbildniecību, un tāpēc uzskata viņu par svēto un patieso Kristus mocekli.

Kas ir moceklis?

"Tad viņš visiem sacīja: “Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu ik dienas un seko man. Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs" (Lk 9,23-34)

Mocekļi ir kristieši, kas atdod savu dzīvību, lai paliktu uzticīgi Kristus mācībai. Grieķu vārds "mártyr" nozīmē "liecinieks", tā pirmkriestieši sauca pirmos mocekļus. Mocekļi apliecinā ticību vajātāju priekšā, kuri naida uz ticību un Kristu vadīti, atņem mocekļiem dzīvību. Ar mocekļa nāvi cilvēks apliecina ticību Kristum, jo ir gatavs drīzāk mirt, nevis atteikties no ticības vajāšanu laikā.

Katolsikās Baznīcas katehisms māca, ka "kristiešu pienākums - būt līdzdalīgiem Baznīcas dzīvē, mudina viņus rīkoties kā Evaņģēlija un no tā izrietošo pienākumu lieciniekiem. Šī liecība ir ticības tālāknodošana vārdos un darbos. Liecība ir taisnības akts, kas atklāj vai dod iespēju citiem pazīt patiesību(sal. Mt 18, 16)." (KBK §2472)

Ko nozīmē beatifikācija?

Beatifikācija jeb pasludināšana par svētīgo mocekli ir kaut kas daudz svarīgāks un nozīmīgāks nekā tikai piemiņas godināšana.

Kad 1941. gada jūnijā padomju okupanti piesprieda nāvessodu un nošāva priesteri Litaunieku Daugavpils cietumā, viņi domāja, ka viņš ne tikai pazudīs fiziski, bet arī tiks izdzēsts no cilvēku atmiņas. Tas nekad nenotika, jo gan viņa ģimene, gan draudzes locekļi, gan tautieši trimdā, gan ticīgie atkal brīvajā Latvijā, nekad viņu neaizmirsa. Pēc kara sekoja citas viņa piemiņas godināšanas formas – par viņu tika rakstīts presē, tika uzņemta filma, viņam veltīja garīgās dziesmas.

Tomēr beatifikācija ir kaut kas daudz svarīgāks, jo tā nodibina oficiālo mocekļa kultu vietējā Baznīcā un apstiprina viņu kā paraugu uzticībā Kristum, par kuru arī pr.Vladislavs runāja sākoties okupācijai un Baznīcas vajāšanām.